កត្តា បាត់បង់ទឹកដី/វិធានការ ការពារទឹកដី

                                                                                       កត្តា បាត់បង់ទឹកដី

  • សង្គ្រាមស៊ីវិល
  • ការពឹងពាក់ជនបរទេស
  • ការចូលមកនៅរបស់ប្រទេសជិតខាង
  • ចាញ់ល្បិចប្រទេសជិតខាង
  • ឆ្កួតបី
  • អំណាច
  • ខ្វះធនធានមនុស្ស
  • មិត្តភាព
  • លោភលន់
  • ស្នេហា

                                                                                     វិធានការ ការពារទឹកដី

ពង្រឹងធនធានមនុស្ស

បង្កើតសិក្ខាសាលា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទាក់ទងជាមួយនឹងការ យល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ និងវប្បធម៌ ព្រមទាំងយល់ដឹង អំពីខេត្តខ្មែរ ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង ដូចជាប្រទេសថៃ ឫ ប្រទេសសៀមជាដើម ។

ចូលរួម ចែករំលែក អំពីការបាត់បង់ ក្នុងកម្មវិធីសង្គមដែលនិយាយអំពីការយល់ដឹង ឫប្រវត្តិសាស្រ្ត​​ ដូចជា Ted Talk កម្មវិធីទីវាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ។

បង្កើតគម្រោង ទាក់ទងអំពីការ បាត់បង់ទឹកដីខ្មែរ ទៅប្រទេសដទៃ ។

លើកទឹកចិត្តឱ្យខំរៀន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *