កត្តា បាត់បង់ទឹកដី/វិធានការ ការពារទឹកដី

                                                                                       កត្តា បាត់បង់ទឹកដី

 • សង្គ្រាមស៊ីវិល
 • ការពឹងពាក់ជនបរទេស
 • ការចូលមកនៅរបស់ប្រទេសជិតខាង
 • ចាញ់ល្បិចប្រទេសជិតខាង
 • ឆ្កួតបី
 • អំណាច
 • ខ្វះធនធានមនុស្ស
 • មិត្តភាព
 • លោភលន់
 • ស្នេហា

                                                                                     វិធានការ ការពារទឹកដី

ពង្រឹងធនធានមនុស្ស

បង្កើតសិក្ខាសាលា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទាក់ទងជាមួយនឹងការ យល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ និងវប្បធម៌ ព្រមទាំងយល់ដឹង អំពីខេត្តខ្មែរ ដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង ដូចជាប្រទេសថៃ ឫ ប្រទេសសៀមជាដើម ។

ចូលរួម ចែករំលែក អំពីការបាត់បង់ ក្នុងកម្មវិធីសង្គមដែលនិយាយអំពីការយល់ដឹង ឫប្រវត្តិសាស្រ្ត​​ ដូចជា Ted Talk កម្មវិធីទីវាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ។

បង្កើតគម្រោង ទាក់ទងអំពីការ បាត់បង់ទឹកដីខ្មែរ ទៅប្រទេសដទៃ ។

លើកទឹកចិត្តឱ្យខំរៀន

 

Math/ Round 3

In math class round 3, we have continued to the new level of book which is 5B. In this round we’ve learned two chapter one is about decimal and other on is about measure and volume. For decimals we learned about the places of each decimals, converting from decimal to fraction and some word problems. We also learned about binary numbers as well because it related to decimal. For measure and volume, we had learned about some measurement and we also learn how to calculate each every solid shape to find the volume of it. We also did some word problems. Moreover, we still follow to learn to improves some more learning which we work as team, be able to ask questions confidently, respect each other in class etc…. I think for this round we work as a team a lot and I think I’ve improve on learning a lot meaning that word problem is not really struggle me like before. I hope to learn some more interesting things more in the next round.   

Indigenous Community exploration is a seven weeks project to research and learn about some indigenous groups in Cambodia. For this round we only focus on two indigenous group which are Kui ( Preah Vihear) and Steing ( Kratie). There are 9 theme to focus on and learn about. They are ceremony, food, geography, norm/belief, education/ healthcare, economy/daily life, language, music/art and people/ environment. The goals of this exploration help to promote and preserve indigenous groups. Throughout this exploration we also want to improve our interview skills, writing skills, photography skills, designing skill and video skills. At the end of this exploration we publish a book of Kui community and video of Steing community.

 

In order to achieve this we also went on trip to those two provinces which are Preah Vihear and Kratie to interview those indigenous group to get the information to put in our book and video. After the trips, we gather all the information and put it in the book and video. Each students have their own responsibility to responsible for own research theme. After we gather the information and out in the book and check with our facilitator , we also went back to the community to verify the information with the community people.

 

Overall, I have learned a lot from this exploration, not just skills but also how we can work as team, problem solver and how to adapt to situation which sometime we don’t have bathroom to take shower and we have only well so we have to adapt to that kind of situation. That’s just one situation that we facing but there are more problem that need to solve. Also, I have impacted a lot to this country by help to promote indigenous group. I hope to help the country more.

This is the link to our blog

http://indigenouspeoples.ligeracademyblog.org/

 

     

គុណនាម

គុណនាមមានន័យថា ពាក្យ សំដីសម្រាប់សំដែងសភាពលក្ខណៈរបស់នាម ។

ប្រភេទនៃគុណនាម

 • គុណនាមប្រក្រតី
 • គុណនាមចំនួន
 • គុណនាមកម្មសិទ្ធ
 • គុណនាមចង្អុល
 • គុណនាមសំណួរ
 • គុណនាមមិនច្បាស់
 • គុណនាមប្រក្រតី គឺសម្រាប់ប្រាប់លក្ខណៈរបស់នាម។​ 

     ឧទាហរណ៍ៈ គោខ្មៅធាត់ជាងគោស។

     គុណនាមប្រក្រតីមានៈ ល្អ កខ្វក់ ស វែង ខ្លី សម្បូរ ខ្សត់…។

 • គុណនាមចំនួនជាគុណនាមសម្រាប់រាប់។ គុណនាមចំនួនមានពីរយ៉ាង:

១. ចំនួនរាប់សម្រាប់រាប់ឲ្យដឹងចំនួន

       ឧទាហរណ៍ៈ​ ឪពុកខ្ញុំមានគោប្រាំនឹម

       ចំនួនរាប់មានៈ ពីរដំបរ ប្រាំរយ ប្រាំខាំ ប្រាំឡូ…។

២. ចំនួនរៀបសម្រាប់រាប់ឲ្យដឹង ទី ជាន់ ថ្នាក់

       ឧទាហរណ៍៖ ដាណេ រៀនថ្នាក់ទីប្រាំបី

       ចំនួនរៀបមានៈ ទីដប់ ម៉ោងប្រាំ ជាន់ទីមួយ…។

 • គុណនាមកម្មសិទ្ធសម្រាប់ប្រាប់ម្ចាស់កម្មសិទិ្ធ ។     

        ឧទាហរណ៍ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសាងសង់ផ្ទះពួកគាត់

        គុណនាមកម្មសិទ្ធមានៈ ខ្ញុំ ឯង វា គាត់ នាង យើង ពួកគាត់ គេទាំងអស់គ្នា…. ។

 • គុណនាមចង្អុល ប្រាប់ទីកន្លែងនិងពេលវេលាណាមួយ ។​ 

        ឧទាហរណ៍៖ សាលារៀននេះជាសាលារៀនខ្ងុំ ឯខាងនោះជាសាលាឃុំ ។

        គុណនាមចង្អុលមាន ៖ នេះ នោះ ទីនេះ ទីនោះ…. ។

 • គុណនាមសំណួរ គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ចោទសួរ។

        ឧទាហរណ៍ ៖ តើមិត្តទិញសៀវភៅអ្វីខ្លះ?

       គុណនាមសំណួរមាន ៖ អ្វីខ្លះ ប៉ុន្មាន អ្វី ស្អី ណាខ្លះ ណាមួយ…. ។  

 • គុណនាមមិនច្បាស់ គឺជាគុណនាមប្រាប់សេចក្ដីមិនជាក់លាក់ មិនប្រាកដ ។​​

       ឧទាហរណ៍ៈ ខ្ងុំ មិនដឹងថា គាត់ចង់បានចេកមួយណាទេ

       គុណនាមមិនច្បាស់មាន៖ អ្វី  ណា អ្វីខ្លះ មួយណា ណាខ្លះ ឯទៀត ដទៃ​ អ្វីមួយ….។  

 

Carbon

Carbon is one of the main topic that we focus on in STEM class for this round. Carbon is a nonmetal element. Carbon has four valence electron. So, it need four more electron in order to complete its outer energy level. In order to achieve this it need covalent bond that is form between nonmetal which they share a pair of electron. Usually, carbon form bond with hydrogen. There are three types of bond of carbon with other carbon atoms. Those bond are single, double and triple bond. Single bond is when they share a pair of electron. Double bond is when they share two pairs of bond and triple bond is when they share three pairs of bond. The types of single bond are called Alkane. The type of double bond are called Alkene and the type of triple bond are called Alkyne.

We also learned about hydrocarbon. Hydrocarbon are compounds that contain only carbon and hydrogen. There are two types of hydrocarbon which are saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon contain only single bond which is alkane type. The name of alkane is always end with “ane”.The first part of the name indicates how many carbon atom each has. The smallest is called Methane which has only one carbon atom. The next are Ethane, Propane, Butane, Pentane, Hexane, Heptane, Octane, Nonane and Decane.

This are the list with molecular formula

Unsaturated carbon can be double or triple bond which are Alkene or Alkyne. The type of Alkene is always end with “ene”. The type of Alkyne is always end with “yne”. It’s also indicates to how many carbon atom each has.

Overall, I feel it been a great round for me. I think I has understand a lot more about STEM. Also, I feel more confidence in asking question and has increase my passion in STEM. I hope to see more challenge and fun in the next round.

Identity Theme

The theme for this round is “Identity”. Some guiding question to ask yourself  are, “Who are you?”, “What make who you are?”, “What are some factor that help to define you?”. I’ve wrote a description of my name. Throughout this round we did so many such as writing poem, writing about the meaning of our name. Also this past few weeks we did read a novel book. Our facilitator has four book for us to choose. They are Wonder, Looking for Alaska, Monster and Outsider. I decide to choose to read about Looking For Alaska book. This book i a little bit more mature, however we still get through it. Furthermore, we also a discussion every week with the team. In a team we have different role to share from the story which are, Summarizer, Visualizer, Inferencer, Symbolizer and Word Detectives. I think this round is great round because it had taught me a lot and I got to know more about my Identity. Furthermore, it help to me to build more of passion on reading as I was a person that doesn’t like to read.

This is “Where I am From?” Poem and The meaning of my name “Leza”

My Name

I am From

Python Round 3

For this round, we are going a little deeper into a programming language called Python. We have learned a lot of different data type such as booleans, comparison, if statement, elif statement, else statement etc…. Python programming language also has its own grammar which means we need to write it correctly that it could understand. Indentation is one of the most common mistakes that people always make an error in python. Boolean is a data type that can have the values true or false. Comparison is a data type that use to compare the value of the number or variable. if , elif or else are a data type that use to check if the statement is true or not. We also learn about And Or and Not. It is a word to connect the statement together. And is used to check if both states are true. Or is used to check if one of the statement is true. Not is used to flip the value of the statement.

 

Some more important that we just learn are about for loops and while loops. For “for loop” when you want to perform some action a fix number of times. For “ while loops” is  to perform the action until the condition. Throughout using that loops we can use break statement to stop the code and we can use continue statement to skip the repetition of the code.  

Khmer/ Round 2

នៅក្នុងវគ្គសិក្សាទី ២ នេះ យេីងនៅតែបន្តការកែកំណាព្យ និងស្រាវជ្រាវពីវាដើម្បីនឹងចងក្រង ជា សៀវភៅ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ។ ក្រៅពីនេះយើងក៏បានសិក្សាទាក់ទង អំពីរឿងកុលាបប៉ៃលិន ដែលបាន និពន្ធដោយកវី ញ៉ុកថែម ។ រឿងនេះគឺពោពេញទៅដោយការអប់រំយ៉ាងខ្ពស់ទៅដល់អ្នកអាន ។ នៅ ពេលដែលអានរឿង នេះយើងក៏បានរៀនទាក់ទងនឹងការលើកដាក់សំលេងតាមតួអង្គនីមួយៗ ។  បន្ទាប់ពីនេះ យើងក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវទាក់ទងអំពី បុណ្យកឋិន និង ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក អកអំបុក និង សំពះព្រះខែ ។ លោកគ្រូបាន ឱ្យយើង ស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត និង ការប្រារព្ធពិធីដើម្បីឱ្យយើង យល់ឱ្យច្បាស់អំពីវប្បធម៌ខ្លួនឯង ។ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវយើង ក៏បានចែករំលែកវាទៅមិត្តភក្ដិរបស់ យើងតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញ ។ ខ្ងុំគិតថាក្នុងវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើន ។  

STEM/ Round 2

In STEM class I’ve learned a lot, but for this round, we mainly focus on periodic table and chemical bond. We still use the same website which is CK-12.

 

The first person who creates a periodic table is Mendeleev. There are 118 elements in the periodic table. At that time Mendeleev has arranged the elements by its atomic mass. Atomic mass is the mass of protons and neutrons in the atom. For nowadays people use a modern periodic table which they have arranged the elements by its atomic number. Atomic number is the number of protons in an atom of an element. There also a chemical symbol to represent the element which consists of one or two letter that comes from the chemical’s name in English or other languages. For example, the symbol of lead is Pb which come from a Latin word plumbum.

 

They also divide the elements into three types which are metals( blue), metalloids or semimetals (orange), and nonmetals (green). The rows on the periodic table called period and the columns of the periodic table are called groups. Some period of the modern periodic table are longer than others you can see the first have only two elements and the period 6 and 7 its contrast so long that some of their elements are placed below the main part of the table. As you can see most of the element are metals. Metals are the elements that are good at conductor of electricity and a relatively high melting point. So, almost all at the room temperature. They are the largest of the classed in the modern periodic table. Most of the metal are also good conductors of heats. Nonmetal are the elements that do not conduct electricity, poor conductors of heat and it is the second largest classes of the elements. Nonmetals generally have properties that are opposite of those metals. Metalloids is the element that in between metals and nonmetals. Metalloid has some properties of metals and some properties of nonmetals. For example, many metalloids can conduct electricity but only at a certain temperature and these metalloids are called semiconductors.

There also some groups of the element which are Alkali metal, Alkaline Earth  Metal, Halogen and Noble gas. Alkali Metal has just only one valence electrons which are highly reactive. Alkali Metal is the most reactive of all the metals. Most of Alkali Metal is soft which enough to cut with knife. Alkali metal has also low density. Alkaline Earth Metal is the elements that is in group two. They have two valence electrons. They also very reactive but not like alkali metals. They are harder and denser than the alkali metal. Groups 3-12 are called Transition Metals. Transition have more valence electron and less reactive than metal and the first two groups metals. They are shiny, very hard, high melting points and boiling points. Halogens are all the elements that in the group 17. They are highly reactive nonmetal and with 7 valence electrons. Halogen group include gas, liquid and solid and they react violently with alkali metals. The last group is Noble gas. The nonmetal elements that in groups 18 are called Noble gas group. They are the least reactive group because their outer energy level is full and they are colorless odorless gases.

English Literacy/ Round 2

In literacy class, there will be a different theme for each round. For this round, the theme was about “ Social and Environmental Injustice”. Basically, the environmental injustice is related to the unfair treatment of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies. Throughout the lesson, we have done a lot of exercises such as complete the hyperdoc about the minority group map and philosophical chair which is when the statement was given and we need to decide on agree or disagree. Then we will start to debate on that topic respectfully. One more thing that is the bigger accomplishment is every student had written their own argumentive essay.  Throughout that writing, I also learned about how to choose a great topic, how to write a thesis statement and how to cite the evidence and source. I think it’s a great round which all the students get to practice their own writing skills.